ردیف

نام پیشرانه بخار مدل

تصویر

دانلود نقشه ساخت

1

پیشرانه بخار 4 سیلندر

دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ 

دانلود نقشه  با فرمت  زیپ

2

پیشرانه بخار 2 سیلندر باکسر

 دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ

دانلود نقشه با فرمت  زیپ

3

پیشرانه بخار هاسکی

دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ 

دانلود نقشه با فرمت  زیپ

4

پیشرانه بخار پی ام 63

 دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ

دانلود نقشه  با فرمت  زیپ

5

پیشرانه بخار تی سی

 دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ

دانلود نقشه  با فرمت  زیپ

6

پیشرانه بخار اس تی ام

دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ 

دانلود نقشه با فرمت  زیپ

7

پیشرانه بخار وی اس ام

 دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ

دانلود نقشه  با فرمت  زیپ


مقایسه 0