ردیف

نام پیشرانه مدل هوای گرم

تصویر

دانلود نقشه ساخت

1

پیشرانه هوای گرم

 دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ

دانلود نقشه با فرمت  زیپ

2

پیشرانه آتش خوار فلیم

 دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ

دانلود نقشه با فرمت  زیپ


مقایسه 0