ردیف

نام پیشرانه مدل بنزینی

تصویر

دانلود نقشه ساخت

1

پیشرانه بنزینی لینفورد

 دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ

دانلود نقشه  با فرمت  زیپ

2

پیشرانه بنزینی ریدر

دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ

دانلود نقشه با فرمت  زیپ

پیشرانه بنزینی بی جی - سیکادا

دانلود نقشه پیشرانه با فرمت زیپ

دانلود نقشه با فرمت  زیپ


مقایسه 0